Translation

English
English Dutch
The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match. Het standaardaantal rijen om terug te keren van een autoaanvullen gebaseerd op een patroon dat overeenkomt met het geselecteerde patroon.
Minimum Tree Width Minimale lengte
The Minimum width of the Tree to contract to. De minimale breedte van de boom om mee samen te trekken.
Maximum Tree Width Maximale titel lengte
The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page. De maximale breedte van de boom waarnaar moet worden uitgevouwen, waarna boomtakken op de pagina zullen scrollen.
Filter Settings Filter instellingen
Strip Domains from Device Dropdowns Verwijder domeinen van vervolgkeuzemenu's van apparaten
When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname. Wanneer u de vervolgkeuzelijsten Filter apparaatnaam bekijkt, wordt het aanvinken van deze optie verwijderd van de hostnaam naar het domein.
Graph/Data Source/Data Query Settings Grafiek-/gegevensbron-/gegevensvraaginstellingen
Maximum Title Length Maximale titel lengte
The maximum allowable Graph or Data Source titles. De maximaal toegestane grafiek- of databronentitels.
Data Source Field Length Bronveld Lengte van het gegevensveld
The maximum Data Query field length. De maximale lengte van het gegevensveld.
Graph Creation Criteria voor het maken van een grafiek
Default Graph Type Standaard grafiek type
When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected? Welk grafiektype wilt u bij het maken van grafieken voorgeselecteerd hebben?
All Types Alle types
By Template/Data Query Per sjabloon/gegevensvraag
Log Management Logbeheer
Default Log Tail Lines Standaard logboekstaartlijnen
Default number of lines of the Cacti log file to tail. Standaard aantal regels van het Cacti logbestand naar de staart.
Maximum number of rows per page Maximum aantal rijen per pagina
User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'. Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.
Log Tail Refresh Logboek Staart verversen
How often do you want the Cacti log display to update. Hoe vaak wilt u dat de Cacti logboekweergave wordt bijgewerkt.
Log Viewer Settings Logboekweergave-instellingen
Exclusion Regex Uitsluiting Regex
Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong> Alle strings die overeenkomen met deze regex worden uitgesloten van het gebruikersdisplay. <strong>Als u bijvoorbeeld alle logregels met de woorden 'Admin' of 'Login' wilt uitsluiten, typt u '(Admin ||||Login)'</strong>.
Real-time Graphs Real-time grafieken
Enable Real-time Graphing Activeer real-time grafieken maken
When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode. Wanneer een optie is aangevinkt, zullen gebruikers in staat zijn om Cacti in Real-time modus te zetten.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:897
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 2219