Translation

English
English Dutch
Which portions of Cacti display Thumbnails by default. Welke delen van de Cactussen tonen standaard Thumbnails.
Preview Thumbnail Columns Voorbeeld van miniatuur kolommen
The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode. Het aantal kolommen dat moet worden gebruikt bij het weergeven van miniatuurgrafieken in de modus Preview.
1 Column 1 Kolom
%d Columns %d Kolommen
Tree View Thumbnail Columns Boomaanzicht thumbnail kolommen
The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode. Het aantal kolommen dat moet worden gebruikt bij het weergeven van miniatuurgrafieken in de boommodus.
Thumbnail Height Thumbnail hoogte
The height of Thumbnail graphs in pixels. De hoogte van de thumbnail grafiek in pixels.
Thumbnail Width Thumbnail breedte
The width of Thumbnail graphs in pixels. De breedte van de thumbnail grafiek in pixels.
Default Tree Standaard boom
The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode. De standaard grafiekboom om te gebruiken bij het weergeven van grafieken in boommodus.
Graphs Per Page Grafieken per pagina
Expand Devices Apparaten uitklappen
Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree. Kies of u de grafieksjablonen en gegevensvragen die door een apparaat in de boomstructuur worden gebruikt, wilt uitbreiden.
Tree History Wachtwoord history
If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page. Indien ingeschakeld, onthoudt Cacti uw boomgeschiedenis tussen aanmeldingen en wanneer u terugkeert naar de pagina Grafieken.
Use Custom Fonts Gebruik aangepaste lettertypes
Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults. Kies of u uw eigen aangepaste lettertypen en lettergroottes wilt gebruiken of gebruik wilt maken van de standaardinstellingen van het systeem.
Title Font File Titel Lettertypebestand
The font file to use for Graph Titles Het lettertypebestand om te gebruiken voor grafiektitels
Legend Font File Legend lettertypebestand
The font file to be used for Graph Legend items Het lettertypebestand dat gebruikt moet worden voor Graph Legend items
Axis Font File As Lettertypebestand
The font file to be used for Graph Axis items Het lettertypebestand dat gebruikt moet worden voor Graph Axis-items
Unit Font File Eenheid Lettertypebestand
The font file to be used for Graph Unit items Het lettertypebestand dat moet worden gebruikt voor grafiekeenheden
Realtime View Mode Realtime weergave modus
How do you wish to view Realtime Graphs? Hoe wilt u Realtime grafieken bekijken?
Inline Inline
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:2579
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 2641