Translation

English
English Dutch
The maximum allowable Graph or Data Source titles. De maximaal toegestane grafiek- of databronentitels.
Data Source Field Length Bronveld Lengte van het gegevensveld
The maximum Data Query field length. De maximale lengte van het gegevensveld.
Graph Creation Criteria voor het maken van een grafiek
Default Graph Type Standaard grafiek type
When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected? Welk grafiektype wilt u bij het maken van grafieken voorgeselecteerd hebben?
All Types Alle types
By Template/Data Query Per sjabloon/gegevensvraag
Log Management Logbeheer
Default Log Tail Lines Standaard logboekstaartlijnen
Default number of lines of the Cacti log file to tail. Standaard aantal regels van het Cacti logbestand naar de staart.
Maximum number of rows per page Maximum aantal rijen per pagina
User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'. Door de gebruiker gedefinieerd aantal lijnen voor de CLOG tot aan de staart bij het selecteren van 'Alle lijnen'.
Log Tail Refresh Logboek Staart verversen
How often do you want the Cacti log display to update. Hoe vaak wilt u dat de Cacti logboekweergave wordt bijgewerkt.
Log Viewer Settings Logboekweergave-instellingen
Exclusion Regex Uitsluiting Regex
Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong> Alle strings die overeenkomen met deze regex worden uitgesloten van het gebruikersdisplay. <strong>Als u bijvoorbeeld alle logregels met de woorden 'Admin' of 'Login' wilt uitsluiten, typt u '(Admin ||||Login)'</strong>.
Real-time Graphs Real-time grafieken
Enable Real-time Graphing Activeer real-time grafieken maken
When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode. Wanneer een optie is aangevinkt, zullen gebruikers in staat zijn om Cacti in Real-time modus te zetten.
This timespan you wish to see on the default graph. Deze tijdspanne wenst u te zien op de standaard grafiek.
Minimum Refresh Interval Vernieuwingsinterval
This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps. Dit is de minimale ondersteunde tijd tussen Graph-updates. Deze waarde wordt ook gebruikt om bepaalde RRDfile-attributen in te stellen. Als u een apparaat hebt dat gegevens in de cache opslaat en geen realtime updates biedt, moet u mogelijk het standaard minimale vernieuwingsinterval verhogen om te voorkomen dat grafieken met gaten worden gemaakt.
Cache Directory Cache directorie
This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder Dit is de locatie, op de webserver waar de RRDfiles en PNG bestanden worden gecached. Deze cache wordt beheerd door de poller. Zorg ervoor dat je de juiste lees- en schrijfrechten hebt op deze map
RRDtool Graph Options Grafiek opties
Custom Watermark Aangepaste data
Text placed at the bottom center of every Graph. Tekst geplaatst in het midden onderaan elke grafiek.
Custom Date Format Aangepaste Datumnotatie
To be used when formatting |date_time| on a graph Te gebruiken bij het formatteren van |date_time| op een grafiek
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:933
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 2229