Translation

English
English Bulgarian
Value Стойност
Results Резултати
<not set> Настройки по подразбиране
Data Source Repair Recommendations Полета на източника на данни
Issue Издание
For attribute '%s', issue found '%s' За attrbitute ' %s' проблемът е намерен ' %s'
Apply Suggested Fixes Повторно прилагане на предложените имена
Repair Steps [ %s ] Ремонтни стъпки [ %s]
Repair Steps [ Run Fix from Command Line ] Ремонтни стъпки [Изпълни Fix от командния ред]
Command Команда
Waiting on Data Source Check to Complete Изчаква се проверка на източника на данни за завършване
All Devices Всички устройства
Data Source Troubleshooter [ %s ] Инструмент за отстраняване на неизправности в източника на данни [ %s]
No Device Изделие:
Delete All Checks Изтрий Проверка
Run All
Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
Profile Профил
All Всички
Failed Провалена
Debugging Търсене на грешки
Click 'Continue' to delete the following Data Input Method Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния метод за въвеждане на данни
Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s). Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните методи за въвеждане на данни. По желание можете да промените формата на заглавието за новия метод (и) за въвеждане на данни.
Input Name: Име на въвеждане:
Delete Data Input Method Изтриване на метода за въвеждане на данни
Click 'Continue' to delete the following Data Input Field. Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следното поле за въвеждане на данни.
Field Name: %s Име на полето: %s
Friendly Name: %s Приятелско име: %s
Remove Data Input Field Премахване на полето за въвеждане на данни
This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add. Изглежда, че този скрипт няма входни стойности, следователно няма какво да се добави.
Output Fields [edit: %s] Изходни полета [редактиране: %s]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Empty Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_debug.php:1054
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 645