Translation

English
English Bulgarian
Aggregate Templates Агрегирани шаблони
Templates Шаблони
Has Graphs Има графики
Template Title Заглавие на шаблона
Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate. Агрегираните шаблони, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира, че е посочен от агрегат.
Deletable Deletable
Graphs Using Използване на графики
Graph Template Шаблони за елементи на графиката
No Aggregate Templates Found Не са намерени общи шаблони
You cannot use a previously entered password! Не можете да използвате вече въведена парола!
Your new passwords do not match, please retype. Новите ви пароли не съвпадат, моля, въведете отново.
Your current password is not correct. Please try again. Текущата ви парола не е правилна. Моля, опитайте отново.
Your new password cannot be the same as the old password. Please try again. Новата ви парола не може да бъде същата като старата парола. Моля, опитайте отново.
Forced password change Смяна на принудителната парола
Password requirements include: Изискванията за пароли включват:
Must be at least %d characters in length Трябва да има дължина поне% d знака
Must include mixed case Трябва да включва смесен случай
Must include at least 1 number Трябва да включва поне 1 номер
Must include at least 1 special character Трябва да включва поне 1 специален знак
Cannot be reused for %d password changes Не може да се използва повторно за% d промени в паролата
Change Password Промяна на паролата
Please enter your current password and your new<br>Cacti password. Моля, въведете текущата си парола и новата си <br> Cacti парола.
Please enter your new Cacti password. Моля, въведете текущата си парола и новата си <br> Cacti парола.
Username Потребител
Current password Настояща парола
New password Нова парола
Confirm new password Потвърди новата парола
Save Запази
Version %1$s | %2$s Версия%1$s | %2$s
Password Too Short Парола твърде къса
Password Validation Passes Пропуска валидиране на парола
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
auth_changepassword.php:288
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 124