Translation

[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
60/480
Context English Bulgarian State
Search Търсене
Graphs Графики
Default По подразбиране
Part of Aggregate Част от агрегата
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
Graph Title Заглавие на графиката
ID ID
Included in Aggregate Включено в сборния
Size Размер
No Не
Yes Да
No Graphs Found Няма намерени графики
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]
Aggregate Graphs Обобщени графики
Template Шаблон
Any Всички
None Няма
The title for the Aggregate Graphs Заглавието на обобщените графики
The internal database identifier for this object Вътрешният идентификатор на базата данни за този обект
Aggregate Template Обобщен шаблон:
The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon Общият шаблон, на който се основава този агрегиран график
No Aggregate Graphs Found Не са намерени общи графики
Override Values for Graph Item Замяна на стойностите за графичен елемент
Override this Value Замяна на тази стойност
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s). Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.
Delete Color Template(s) Изтриване на цветни шаблони
Aggregate Template [edit: %s] Агрегиран шаблон [редактиране: %s]
Aggregate Template [new] Агрегиран шаблон [нов]
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core (v1.2.x) [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Starting spaces

Source and translation do not both start with same number of spaces

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
aggregate_graphs.php:1568
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 94