Translation

English
English Bulgarian
Search Търсене
Graphs Графики
Default По подразбиране
Part of Aggregate Част от агрегата
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
Graph Title Заглавие на графиката
ID ID
Included in Aggregate Включено в сборния
Size Размер
No Не
Yes Да
No Graphs Found Няма намерени графики
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]
Aggregate Graphs Обобщени графики
Template Шаблон
Any Всички
None Няма
The title for the Aggregate Graphs Заглавието на обобщените графики
The internal database identifier for this object Вътрешният идентификатор на базата данни за този обект
Aggregate Template Обобщен шаблон:
The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon Общият шаблон, на който се основава този агрегиран график
No Aggregate Graphs Found Не са намерени общи графики
Override Values for Graph Item Замяна на стойностите за графичен елемент
Override this Value Замяна на тази стойност
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s). Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон (и) на обобщената графика.
Delete Color Template(s) Изтриване на цветни шаблони
Aggregate Template [edit: %s] Агрегиран шаблон [редактиране: %s]
Aggregate Template [new] Агрегиран шаблон [нов]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Starting spaces

Source and translation do not both start with same number of spaces

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:1573
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 93