Translation

Data Source debug started.
43/260
Context English Bulgarian State
Color Template [edit: %s] Шаблон за цвят [редактиране: %s]
Color Template [new] Шаблон за цвят [нов]
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Цветовият шаблон „%s“ имаше% d агрегатни шаблони бяха изтласкани и% d не шаблонирани агрегати бяха изтласкани
Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template. Цветовият шаблон „%s“ не е имал агрегирани шаблони или графики, използващи този цветен шаблон.
Color Templates Шаблони за цвят
Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template. Шаблоните за цвят, които се използват, не могат да бъдат изтрити. В употреба се дефинира като рефериран от агрегиран шаблон.
No Color Templates Found Няма намерени шаблони за цвят
Click 'Continue' to delete the following Color Template Color. Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния цвят на цветния шаблон.
Color Name: Име на цвят:
Color Hex: Цвят Hex:
Remove Color Item Премахване на цветния елемент
Color Template Items [edit Report Item: %s] Елементи на цветни шаблони [редактиране на елемента от отчета: %s]
Color Template Items [new Report Item: %s] Елементи на цветни шаблони [нов елемент на отчета: %s]
Run Check Пусни Проверка
Delete Check Изтрий Проверка
Data Source debug started. Отстраняване на грешки в източника на данни
Data Source debug received an invalid Data Source ID. Отстраняване на грешки в източника на данни получи невалиден идентификатор на източник на данни.
All RRDfile repairs succeeded. Всички RRDfile ремонти успяха.
One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors. Един или повече RRDfile ремонти не успяха. Вижте Cacti log за грешки.
Automatic Data Source debug being rerun after repair. Автоматично отстраняване на грешки от източника на данни след повторно изпълнение.
Data Source repair received an invalid Data Source ID. Ремонтът на източника на данни получи невалиден идентификатор на източника на данни.
Data Source Източник на данни
The Data Source to Debug Източникът на данни за отстраняване на грешки
User Потребител
The User who requested the Debug. Потребителят, който е поискал отстраняването на грешки.
Started Започна
The Date that the Debug was Started. Датата, на която е стартиран Debug.
The Data Source internal ID. Вътрешният идентификатор на източника на данни.
The Status of the Data Source Debug Check. Състоянието на проверката за отстраняване на грешки от източника на данни.
Writable Презаписваща
Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access. Определя дали колекторът на данни или уеб сайтът имат достъп за запис.
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Отстраняване на грешки в източника на данни
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core Отстраняване на грешки в източника на данни

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
data_debug.php:52
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 578