Translation

English
English Bulgarian
Process %d Runtime: Процес %d Времетраене:
Run Time Configuration Конфигурация на времето за изпълнение
Update Frequency: Честота на актуализиране:
Concurrent Processes: Съвместни процеси
Next Start Time: Следващо начално време:
Maximum Records: Максимален брой записи:
Records Записи
Maximum Allowed Runtime: Максимално разрешено време на изпълнение:
Image Caching Status: Състояние на кеширането на изображението:
Cache Directory: Директория на кеша:
Cached Files: Кеширани файлове:
Cached Files Size: Размер на кешираните файлове:
SNMP Agent Cache Кеш за SNMPAgent
OIDs OIDs
Column Data Данни в колоната
Scalar скаларен
SNMP Agent Notification Log Дневник за уведомления за SNMPAgent
Receiver Получателят
Log Entries Влизане в дневника
Severity Level: %s Ниво на сериозност: %s
Click 'Continue' to delete the following VDEF. Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния VDEF.
Delete VDEF Изтриване на VDEF
Click 'Continue' to duplicate the following VDEF. You can optionally change the title format for the new VDEF. Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следния VDEF. Можете по желание да промените формата на заглавието за новия VDEF.
Duplicate VDEF Дублира се VDEF
Click 'Continue' to delete the following VDEF's. Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните VDEF.
VDEF Name: %s VDEF име: %s
Remove VDEF Item Премахване на VDEF елемент
VDEF Preview VDEF Визуализация
VDEF Items [edit: %s] VDEF елементи [редактиране: %s]
VDEF Items [new] VDEF елементи [нови]
VDEF Item Type Тип на VDEF елемент
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
utilities.php:2708
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 4221