Translation

English
English Swedish
The page where the event was generated. Sidan där händelsen genererades.
User Name Användarnamn
The user who generated the event. Användaren som genererade händelsen.
Action Åtgärd
The Cacti Action requested. Hover over action to see $_POST data. Cacti Action begärde. Håll över handling för att se $ _POST data.
User Agent Användaragent
The browser type of the requester. Webbläsarens typ av sökande.
IP Address IP adress
The IP Address of the requester. IP-adress för beställaren.
Event Time Tid för evenemanget
The time the Event took place. Den tid händelsen ägde rum.
N/A N/A
No Audit Log Events Found Inga revisionslogg händelser hittades
Audit Event Details Revisionshändelsesdetaljer
View Cacti Audit Log Visa Cacti Audit Log
Technical Support Teknisk support
View Audit Log Visa granskningsloggen
Allows Administrators to view change activity on the Cacti server. Administrators can also export the audit log for analysis purposes. Tillåter administratörer att visa förändringsaktivitet på Cacti-servern. Administratörer kan också exportera revisionsloggen för analysändamål.
Indefinitely Ingen gräns
%d Weeks % d veckor
%d Month % d månad
%d Months % d månader
%d Year % d år
%d Years % d år
System Administration Systemadministratör
Audit Log Settings Audit Log Settings
Enable Audit Log Aktivera granskningsloggen
Check this box, if you want the Audit Log to track GUI activities. Markera den här rutan om du vill att granskningsloggen ska spåra GUI-aktiviteter.
Audit Log Retention Lagring av kontrolllogg
How long do you wish Audit Log entries to be retained? Hur länge önskar du att revisionslogguppgifter ska behållas?
Misc Övrigt
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/audit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:246 setup.php:247
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 44