English Polish
WMI Management Zarządzanie WMI
WMI Data Dane WMI
WMI Data Query Zapytanie o dane WMI
WMI Query Tool Narzędzie do zapytań WMI
WMI Queries Zapytania WMI
WMI Autenication Autenizacja WMI
(Query) Zapytanie
WMI Account Options Opcje konta WMI
WMI Authentication Account Konto uwierzytelniające WMI
Choose an account to use when Authenticating via WMI Wybierz konto do użycia podczas uwierzytelniania przez WMI
1 Process 1 Proces
%d Processes Uzyskaj procesy systemowe
WMI Settings Ustawienia WMI
Enable WMI Data Collection Zbieranie danych
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby wtyczka WMI wysyłała zapytania do urządzeń Windows.
Concurrent Processes Uzyskaj procesy systemowe
How many concurrent WMI queries do you want the system to run? Ile jednoczesnych zapytań WMI ma uruchamiać system?
Auto Create WMI Queries Automatyczne tworzenie zapytań WMI
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created. W przypadku wybrania tej opcji, podczas uruchamiania automatyki lub podczas tworzenia/zapisywania urządzenia, zostaną utworzone wszystkie zapytania WMI związane z szablonem urządzenia.
Associated WMI Queries Powiązane zapytania WMI