English Polish
Queries Zapytania
Authentication Uwierzytelnianie
%d Minute %d minuta
%d Minutes %d minut
%d Hour %d godzina
%d Hours %d godzin
%d Day %d dzień
Utilities Narzędzia
Data Collection Zbieranie danych
Template Editor Edytor Szablonu
Misc Różne
Name Nazwa
Status Status
Delete Usuń
Add Dodaj
Cancel Anuluj
Continue Kontynuuj
Username Nazwa użytkownika
Password Hasło
Search Szukaj