English Polish
Queries Zapytania
Authentication Uwierzytelnianie
WMI Management Zarządzanie WMI
WMI Data Dane WMI
WMI Data Query Zapytanie o dane WMI
%d Minute %d minuta
%d Minutes %d minut
%d Hour %d godzina
%d Hours %d godzin
%d Day %d dzień
Utilities Narzędzia
WMI Query Tool Narzędzie do zapytań WMI
Data Collection Zbieranie danych
WMI Queries Zapytania WMI
Template Editor Edytor Szablonu
WMI Autenication Autenizacja WMI
(Edit)
(Query) Zapytanie
WMI Account Options Opcje konta WMI
WMI Authentication Account Konto uwierzytelniające WMI