English Polish
Every %d Weeks Co tydzień
%0.1f Hours %0,1f Godziny
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below. Kliknij "Kontynuuj", aby powiązać listę zgłoszeniową "%" z urządzeniem(-ami) poniżej.
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć listę zgłoszeniową "%" z poniższej(-ych) listy urządzeń.
[edit: %s] [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Warning Hi for %s (%s) Listy ostrzegawcze
Warning Low for %s (%s) Listy ostrzegawcze
An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s Wyrażenie RPN jest wyrażeniem RPN zgodnym z RRDtool. Syntaktyka zawiera wszystkie poniższe funkcje oraz wyrażenia zastępujące wyrażenia Device i Data Query, takie jak <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Aby użyć źródła danych w wyrażeniu RPN, musisz użyć składni: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Na przykład, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> otrzyma bieżącą wartość traffic_in Data Source dla pliku RRD związanego z wykresem. Każde źródło danych dla wykresu może być włączone.<br><br><br>Operatorzy matematyczni: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br> Funkcje: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span></span><br>Operatorzy przepływu: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br> Funkcje porównawcze: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s
An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s Wyrażenie RPN jest wyrażeniem RPN zgodnym z RRDtool. Syntaktyka zawiera wszystkie poniższe funkcje, oprócz wyrażeń zastępujących wyrażenia Device i Data Query, takie jak <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Aby użyć źródła danych w wyrażeniu RPN, musisz użyć składni: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. Na przykład, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> uzyska bieżącą wartość traffic_in Data Source dla pliku RRD powiązanego z wykresem. Dowolne źródło danych dla wykresu może być dołączone.<br>Math Operators: <span style="kolor:niebieski;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br> Funkcje: <span style="kolor:niebieski;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Przewoźnicy: <span style="kolor:niebieski;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br> Funkcje porównawcze: <span style="kolor:niebieski;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s
%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds %d dni, %d godzin, %d minut, %d minut, %d sekund