English Vietnamese
Delete Xóa
Backup Lưu dự phòng
Enable Bật
Disable Vô hiệu hóa
Inherit Thừa kế
Daily Hàng ngày
Weekly Hàng tuần
Monthly Hàng tháng
Never Không bao giờ
%d hour %d giờ
%d hours %d giờ
Name Tên
Username Tên đăng nhập
Password Mật khẩu
Description Mô tả
IP Address Địa chỉ IP
Directory Danh mục
Schedule Lịch trình
Connection Type Kiểu kết nối
None Không