English Vietnamese
Check this box to assume this device is always elevated Bỏ chọn hộp này để vô hiệu hóa thiết bị này khỏi bị sao lưu.
The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory) Đường dẫn đến nơi Configs của bạn sẽ được sao lưu, nó phải là đường dẫn mà Máy chủ TFTP cục bộ ghi vào.
%s devices backed up successfully. Thiết bị %s được sao lưu thành công. <br>
%s devices failed to backup. Thiết bị %s không thể sao lưu. <br>
%s devices disabled from backup. Thiết bị %s không thể sao lưu. <br>
Functions Máy chủ của bạn không hỗ trợ các chức năng %s - điều này là bắt buộc để mã hóa ký tự tốt hơn. Một số mục dự phòng sẽ được sử dụng thay cho nó.
The directory of the stored device backups Số ngày giữ lại các bản sao lưu cũ.
The last Backup time of the device Tần suất sao lưu thiết bị này.
The filename of the stored device backups Số ngày giữ lại các bản sao lưu cũ.
The IP address of this device Tên của loại thiết bị này.