English Vietnamese
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Thời gian mặc định để ngủ tính bằng micro giây (1 / 1.000.000 giây)