English Vietnamese
Delete Xóa
Backup Lưu dự phòng
Enable Bật
Disable Vô hiệu hóa
SSH/Telnet Telnet
SSH SSH
Telnet Telnet
SCP SCP
SFTP SFTP
Inherit Thừa kế
Daily Hàng ngày
Weekly Hàng tuần
Monthly Hàng tháng
%d Month % d tháng
%d Months % d tháng
%d Year % d Năm
%d Years % d Năm
Never Không bao giờ
%d hour %d giờ
%d hours %d giờ