English Polish
No Graphs Found Matching Criteria Brak znalezionych wykresów Kryteria dopasowania
Cycle Graph Filter Wykresy cyklu
Next Update In Następna aktualizacja
Graph Display Timespan Czas wyświetlania wykresu
Cycle Rotation Refresh Frequency Częstotliwość odświeżania obrotu cyklu
Number of Graphs per Page Liczba wykresów na stronę
Cycle to Previous Graphs Cykl do poprzednich wykresów
Stop Cycling Zatrzymaj jazdę na rowerze
Resume Cycling Wznowić jazdę na rowerze
Cycle to Next Graphs Cykl do kolejnych wykresów
Refresh Graphs Now Odśwież wykresy teraz
Number of Graph Columns Liczba kolumn wykresów
Graph Height Wysokość wykresu
Graph Width Szerokość wykresu
Display Graph Legend Wyświetlanie legendy wykresu
Select Tree to View Wybierz Drzewo do widoku
Select Tree Leaf to Display Wybierz opcję Liście drzewa, aby wyświetlić
Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted) Wprowadź dopasowanie wyrażeń regularnych (dozwolone tylko znaki alfanumeryczne, numeryczne i specjalne"(^_|?) Instancji").
Cycle Graphs Wykresy cyklu
%d Graph %d Wykres