Context English Turkish
Realm Ülke:
Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.* Virgülle ayrılmış geçerli ağ aralıkları giriniz. Bir IP adresi için 192.168.1.0/24 veya 192.168.1.0/255.255.255.0 gibi bir ağ aralığı veya 192.168.*.* gibi joker karakterler kullanabilirsiniz.
%d Minute % d dakika
Unable to determine size of password field, please check permissions of db user Şifre alanının boyutu belirlenemiyor, lütfen db kullanıcısının izinlerini kontrol edin.
Grid Options Kılavuz seçenekleri
T T
G G
M M
K K
Sendmail Sendmail
This is the directory where RRDfiles are <strong>moved</strong> for archiving Bu, RRD dosyalarının arşivlenmek üzere <strong>taşındığı</strong> dizindir.
How will Cacti handle event logging. Cacti olay günlüğünü nasıl idare edecek?
If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles. Eğer Cacti, ifSpeed veya ifHighSpeed'in ayarlanmaması veya sıfır olması nedeniyle arayüz hızını belirleyemiyorsa, elde edilen RRD dosyalarında maksimum değerin ne olmasını istersiniz?
Recovery Recovery
Choose an action Eylem Seçiniz...
ordering of tree items inherit inherit