Context English Swedish
%d Hours %d timmar
The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support). Det maximala antalet millisekunder Cacti väntar på ett SNMP-svar (fungerar inte med php-snmp-stöd).
Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups. Ange den primära DNS-IP-adressen för att använda för omvända sökningar.
%s Bytes %s GBytes
Format File to Use Formatera fil som ska användas
filter: use Go Start