English Polish
About Cacti Informacje o Cacti
Thanks Dziękujemy
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Szczególne podziękowania dla %sTobi Oetiker%s, twórcy %sRRDtool%s i bardzo popularnego %sMRTG%s.
The users of Cacti Użytkownicy Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Zwłaszcza każdemu, kto poświęcił czas na stworzenie raportu o problemie lub w inny sposób pomógł naprawić problemy związane z Cacti. Również dla każdego, kto przyczynił się do rozwoju Cacti.
License Licencja
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti jest na licencji GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Ten program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; albo w wersji 2 Licencji, albo (według własnego uznania) w dowolnej późniejszej wersji.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji HANDLOWYCH lub PASUJĄCYCH DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Delete Usuń
Place Graphs on Report Umieść wykresy na raporcie
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujący(e) zagregowany wykres(y).
Cancel Anuluj
Continue Kontynuuj
Delete Graph(s) Usuń wykres(y)
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Wybrane zagregowane wykresy reprezentują elementy z więcej niż jednego szablonu wykresu.
Return Powróć
Report Name Nazwa raportu
Timespan Czas
Align Wyrównanie