English Bulgarian
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool's framework. Its goal is to make a network administrator's job easier by taking care of all the necessary details necessary to create meaningful graphs. Cacti е проектиран да бъде цялостно графично решение, базирано на рамката на RRDtool. Целта му е да улесни работата на мрежовия администратор, като се погрижи за всички необходими детайли, необходими за създаване на значими графики.
Please see the official %sCacti website%s for information, support, and updates. Моля, вижте официалния %sCacti уебсайт %s за информация, поддръжка и актуализации.
Cacti Developers Разработчици на Cacti
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Особено благодарение на %sTobi Oetiker %s, създателя на %sRRDtool %s и много популярния %sMRTG %s.
The users of Cacti Потребителите на Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Особено всеки, който е отделил време да създаде доклад за проблема, или по друг начин да помогне за решаване на проблеми, свързани с Cacti. Също така и на всеки, който е допринесъл за подкрепата на Cacti.
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti е лицензиран под GNU GPL:
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Тази програма се разпространява с надеждата, че тя ще бъде полезна, но без никаква гаранция; без дори подразбираща се гаранция за ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА или ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЗА ЧАСТНА ЦЕЛ. Вижте GNU General Public License за повече подробности.
Convert to Normal Graph Конвертиране в LINE1 графика
Place Graphs on Report Поставете графики в отчета
Migrate Aggregate to use a Template Мигрирайте Aggregate, за да използвате шаблон
Create New Aggregate from Aggregates Създайте нов агрегат от агрегати
Associate with Aggregate Свържете се със съвкупността
Disassociate with Aggregate Отделяне с агрегат
Place on a Tree (%s) Място на дърво ( %s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следната обща (и) графика (и).
Delete Graph(s) Изтриване на графиките
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Избраните обобщени графики представляват елементи от повече от един графичен шаблон.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. За да мигрират агрегираните графики по-долу към съвкупност от шаблони, те трябва да използват само един графичен шаблон. Моля, натиснете 'Return' и след това изберете само агрегираща графика, която използва един и същ шаблон на графиката.
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Избраните обобщени графики представляват елементи от повече от един графичен шаблон.