English Bulgarian
Delete CDEF Изтриване на CDEF
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Кликнете върху „Напред“, за да създадете съвкупна графика от избраните графики.
Synchronize Color Template Синхронизиране на графиките с графичните шаблони
Click 'Continue' to delete the following Data Input Method Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния метод за въвеждане на данни
Delete Data Query Изтриване на заявка за данни
Click 'Continue' to enable the following Notification Receiver Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния получател на известия
Clear Statistics for Data Collector Статусът на този събирач на данни.
Duplicate Site Дублирай
Delete VDEF Изтриване на VDEF