English Bulgarian
Must be at least %d characters in length Трябва да има дължина поне% d знака
Cannot be reused for %d password changes Не може да се използва повторно за% d промени в паролата
Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator. Достъпът е отказан, моля, свържете се с администратора на Cacti.
Device %s Added to Cacti Добавено към Cacti
Device %s Not Added to Cacti Не се добавя към Cacti
%d Thread % d Тема
%d Threads % d Теми
%d Seconds % d Секунди
Item#%d Артикул #% г
Item #%d Елемент #% d
Item # %d Елемент #% d
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Цветовият шаблон „%s“ имаше% d агрегатни шаблони бяха изтласкани и% d не шаблонирани агрегати бяха изтласкани
%d Years % d години
%d Month % d Месец
%d Months % d Месеци
%d Week % d Седмица
%d Weeks % d седмици
%d Day % d ден
%d Days % d дни
Edit Graph: '%s'. Редактиране на шаблона на графиката.