English Bulgarian
Aggregate Template Обобщен шаблон:
Realm Област:
No Device Изделие:
The following Data Sources are in use by these Graphs: Следните източници на данни се използват от тези графики.
[Warning] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Theme Теми:
Additional Data Collector Settings Състояние на колектора за отдалечени данни:
Device:(%s%s) Устройство:
Graph+Device+Template:(%s%s) Шаблон на устройството:
Device+Template:(%s%s) Шаблон на устройството:
Granted By: Предоставено от:
Failed fields: Неуспешни полета:
RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s Папката RRD не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:
RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s RRD файлът не може да се записва от Poller. Собственик на RRD:
SMTP error: Грешка в SMTP:
Data Query: Вземане на данни
, Branch: %s Отрасъл:
Graph Template: Шаблони за елементи на графиката
Leaf: Лист
Select default theme: Изберете тема по подразбиране: